Meet The Team

Head of Team

Dr. George Astras

Our Doctors

Dr. Konstantina Markitani

Dr. Kyriakos Ioannou

Dr. Stella Panagi

Dr. Chrysanthi Evangelou

Our Nurses

Michalis Stavrinou

Alexis Filippou

Our Nutritionist

Anastasia Karolidou

Our Secretaries

Natia Avgousti

Froso Kyprianou

Eliana Elia